Vereniging Huismuziek Nijmegen e.o.


Ondergetekende:

Naam: …………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………...
Postcode: ……………………Woonplaats: ………………………………………………..
Telefoon: ……………………………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………………
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………
Instrument: …………………………………………………………………………………….
    (zo nodig vermelden: sopraan -alt -tenor -bas)…………………………………

O    geeft zich hierbij op (en heeft daarvoor de instemming van de betreffende speelgroepleider/ dirigent), als lid van de vereniging Huismuziek afdeling Nijmegen en omstreken, voor de volgende speelgroep(en)
vanaf de datum : ……………………..   (nà 2 introductieavonden)
    O Gemengde speelgroep “Intermezzo” in Nijmegen,
    O Gemengde speelgroep “Amuze” in Rijkevoort,
    O Blokfluitgroep “Rondo” in Nijmegen, 
    O Blokfluitgroep “De Klokketoren” in Nijmegen, 
De contributie voor iedere speelgroep is € 125,00  voor het seizoen 2016/2017. Bij lidmaatschap beginnend in de loop van een seizoen is een overeenkomstig percentage verschuldigd.
Jaarlijks wordt door de ledenvergadering de contributie vastgesteld. 
Deze bedragen zijn inclusief afdelingslidmaatschap, veertien speelavonden, kerstspeeldag, de slotpresentatie en de benodigde bladmuziek. Deze wordt zoveel mogelijk per e-mail toegestuurd

U bent    O wel, of    O niet lid van de Landelijke Vereniging Huismuziek. (Indien u daar lid bent, krijgt u bij Huismuziek Nijmegen e.o. een korting van € 5,00 op het speelgroeplidmaatschap).

O    geeft zich op als afdelingslid (zonder lid te worden van een speelgroep), met een contributie van € 15,- per jaar. Afdelingsleden krijgen het jaarprogramma en kunnen aan sommige activiteiten deelnemen (ledenvergadering, kerstspeeldag).
 
Wilt u de rondjes voor het gewenste aankruisen?

De contributie dient te worden overgemaakt op rekeningnummer NL73 RABO 0102 230242  t.n.v. Huismuziek Nijmegen e.o. te Nijmegen. 

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Opzegging dient schriftelijk of per 
e-mail te gebeuren bij de ledenadministratie, vóór 15 juli van het voorafgaande verenigingsjaar.


Plaats:………………………… datum: …………………………………..

Handtekening: ……………………………………………………………..


Dit formulier in te zenden naar de ledenadministratie: 
Noortje Spiertz, Mariëndaalseweg 8, 6561BM, Groesbeek
e-mail: leden.hmnijmegen@gmail.com