Vereniging Huismuziek Nijmegen e.o.


Ondergetekende:

Naam: …………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………...
Postcode: ……………………Woonplaats: ………………………………………………..
Telefoon: ……………………………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………………
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………
Instrument: …………………………………………………………………………………….
    (zo nodig vermelden: sopraan -alt -tenor -bas)…………………………………

O    geeft zich hierbij op (en heeft daarvoor de instemming van de betreffende speelgroepleider/ dirigent), als lid van de vereniging Huismuziek afdeling Nijmegen en omstreken, voor de volgende speelgroep(en)
vanaf de datum : ……………………..   (nà 2 introductieavonden)
    O Gemengde speelgroep “Intermezzo” in Nijmegen,
    O Gemengde speelgroep “Amuze” in Rijkevoort,
    O Blokfluitgroep “Rondo” in Nijmegen, 
    O Blokfluitgroep “De Klokketoren” in Nijmegen, 
De contributie voor iedere speelgroep is € 125,-  voor het seizoen 2018/2019. Bij lidmaatschap beginnend in de loop van een seizoen is een overeenkomstig percentage verschuldigd. Bij deelname aan twee speelgropen bedraagt de contributie € 177,-.
Jaarlijks wordt door de ledenvergadering de contributie vastgesteld. 
Deze bedragen zijn inclusief afdelingslidmaatschap, veertien speelavonden, kerstspeeldag, de slotpresentatie en de benodigde bladmuziek. Deze wordt zoveel mogelijk per e-mail toegestuurd

U bent    O wel, of    O niet lid van de Landelijke Vereniging Huismuziek. (Indien u daar lid bent, krijgt u bij Huismuziek Nijmegen e.o. een korting van € 5,00 op het speelgroeplidmaatschap).

O    geeft zich op als afdelingslid (zonder lid te worden van een speelgroep), met een contributie van € 15,- per jaar. Afdelingsleden krijgen het jaarprogramma en kunnen aan sommige activiteiten deelnemen (ledenvergadering, kerstspeeldag).
 
Wilt u de rondjes voor het gewenste aankruisen?

De contributie dient te worden overgemaakt op rekeningnummer NL73 RABO 0102 230242  t.n.v. Huismuziek Nijmegen e.o. te Nijmegen. 

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij de ledenadministratie, vóór 15 juli van het voorafgaande verenigingsjaar. Ook dien je zelf de speelgroepleider in kennis te stellen.


Plaats:………………………… datum: …………………………………..

Handtekening: ……………………………………………………………..


Dit formulier in te zenden naar de ledenadministratie: 
e-mail: leden.hmnijmegen@gmail.com