Odoo image and text block


Contributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus 2018 t/m 31 juli 2019. De contributie voor leden die in één speelgroep meespelen bedraagt € 125,- voor het verenigingsjaar. Bij deelname aan 2 speelgroepen bedraagt de contributie € 177,-. Leden die tevens lid zijn van de Landelijke Vereniging Huismuziek kunnen € 5,- in mindering brengen op hun contributie aan onze vereniging. Wie geen lid wil zijn van een speelgroep maar wel op de hoogte wil worden gehouden van de activiteiten, kan afdelingslid worden voor € 15,- per verenigingsjaar. Afdelingsleden kunnen deelnemen aan alle gezamenlijke activiteiten: ledenvergadering, kerstspeeldag, eindpresentatie en de kleine ensembles. Wie de contributie niet in één keer kan betalen of helemaal niet kan opbrengen, kan contact opnemen met de penningmeester. Dan is wellicht een regeling te treffen. Wij verzoeken je de contributie te betalen vóór 1 september 2018, op rekeningnummer NL73 RABO 0102 2302 42 t.n.v. Huismuziek Nijmegen e.o., te Nijmegen, met vermelding van je naam.


Opzeggen lidmaatschap  

Opzeggen van het lidmaatschap voor het verenigingsjaar 2018-2019 moet schriftelijk of per e-mail gebeuren, vóór 15 juli 2018, bij de ledenadministratie (leden.hmnijmegen@gmail.com). Ook moet je zelf de speelgroepleiding in kennis stellen.Bij niet tijdige opzegging op de juiste wijze, is de volledige contributie voor het volgende verenigingsjaar verschuldigd.