Odoo image and text block


Contributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus 2016 t/m 31 juli 2017. De contributie voor leden die in één speelgroep meespelen bedraagt € 125,- voor het verenigingsjaar. Leden die tevens lid zijn van de Landelijke Vereniging Huismuziek kunnen € 5,- in mindering brengen op hun contributie aan onze vereniging. Wie geen lid wil zijn van een speelgroep maar wel op de hoogte wil worden gehouden van de activiteiten, kan afdelingslid worden voor € 15,- per verenigingsjaar. Afdelingsleden kunnen deelnemen aan alle gezamenlijke activiteiten: ledenvergadering, kerstspeeldag, eindpresentatie en de kleine ensembles. Wie de contributie niet in één keer kan betalen of helemaal niet kan opbrengen, kan contact opnemen met de penningmeester. Dan is wellicht een regeling te treffen. Wij verzoeken je de contributie te betalen vóór 1 september 2016, op rekeningnummer NL73 RABO 0102 2302 42 t.n.v. Huismuziek Nijmegen e.o., te Nijmegen.


Opzeggen lidmaatschap  

Opzeggen van het lidmaatschap voor het verenigingsjaar 2016-2017 moet schriftelijk of per e-mail gebeuren, vóór 15 juli 2017, bij de ledenadministratie (leden.hmnijmegen@gmail.com). Bij niet tijdige opzegging op de juiste wijze, is de volledige contributie voor het volgende verenigingsjaar verschuldigd.