Ledenbrief

Ledenvergadering

Onze jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 21 november 2017 om 19.30 uur, in Wijkcentrum De Schakel, Archimedesstraat 9, Nijmegen. Jullie ontvangen nog een uitnodiging.

Kerstspeeldag

Deze wordt dit jaar gehouden op zaterdag 16 december 2017, de ochtend en de middag. Waarschijnlijk in de SSGN. ( in plaats van de Schakel in Wijchen).

Ook hiervoor krijgen jullie apart een uitnodiging met alle informatie.

Zoals gebruikelijk wordt van de deelnemers verwacht dat zij hapjes en drankjes voor de lunch of iets voor bij de koffie en thee meebrengen. Een vrijwillige bijdrage van de deelnemers, ter compensatie van de overige kosten wordt op prijs gesteld.

De dag werd tot nu toe georganiseerd door Amuze. De contactpersonen zullen in hun speelgroep bespreken, of hun groep dat wil overnemen.

Onze speelleiders zorgen voor de muziek (o.a. kerstmuziek) en hebben de muzikale leiding van de dag.

Zoals altijd zijn ook niet-leden welkom; een goede gelegenheid om kennis te maken met onze vereniging.

Eindpresentatie

De eindpresentatie wordt voor alle groepen gehouden op dinsdagavond 17 april 2018 .

We spelen vermoedelijk weer in wijkcentrum ‘Op de Heuvel’ in Groesbeek. Aanvang 19.30 uur. Houd je voorlopig beschikbaar vanaf 18.30 uur, in verband met het inspelen door de vier groepen afzonderlijk. Aanwezigheid van alle speelgroepleden bij de eindpresentatie wordt verwacht. In geval van dringende verhindering dit  tijdig moet doorgeven aan je speelleider.

Afwijkend van vorige jaren zal elke groep 15 minuten vullen, eventueel zelfs minder. Dan ligt er minder druk op het presenteren en kan het gezamenlijk musiceren meer aandacht krijgen.

Nadere mededelingen daarover volgen tijdig. De organisatie van de avond is in handen van De Klokketoren (contactpersoon Anita). Ook welkom zijn de afdelingsleden, om te luisteren en eventueel de gezamenlijke muziek mee te spelen.


Kleine ensembles

Behalve in de vier speelgroepen wordt er ook in kleine ensembles gemusiceerd, waarin ook niet-leden meespelen. Dat heeft afgelopen jaar al geleid tot de succesvolle 5e Ensemblemiddag op 14 mei in de Stevenskerk. We hopen een volgende ensemblemiddag in 2018 te realiseren. Jullie horen hier nog over.

Contactpersoon voor deze activiteit is Anton.

Concerten: een speelgroep of een klein ensemble dat een concert wil geven, moet zelf zorgen voor de benodigde financiën (zoals honorarium of huur).

Lidmaatschap

Contributie:

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus 2017 t/m 31 juli 2018.

De contributie voor leden die in één speelgroep meespelen bedraagt € 125,- voor het verenigingsjaar. Leden die tevens lid zijn van de Landelijke Vereniging Huismuziek kunnen € 5,- in mindering brengen op hun contributie aan onze vereniging.

Wie geen lid wil zijn van een speelgroep maar wel op de hoogte wil worden gehouden van de activiteiten, kan afdelingslid worden voor € 15,- per verenigingsjaar. Afdelingsleden kunnen deelnemen aan alle gezamenlijke activiteiten: ledenvergadering, kerstspeeldag, eindpresentatie en de kleine ensembles.

Wie de contributie niet in één keer kan betalen of helemaal niet kan opbrengen, kan contact opnemen met de penningmeester. Dan is wellicht een regeling te treffen.

Wij verzoeken je de contributie te betalen vóór 1 september 2017, op rekeningnummer NL73 RABO 0102 2302 42 t.n.v. Huismuziek Nijmegen e.o., te Nijmegen. Onder vermelding van je naam.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap voor het verenigingsjaar 2017-2018 moet schriftelijk of per e-mail gebeuren, vóór 15 juli 2017, bij de ledenadministratie (Noortje Spiertz, zie onderaan deze brief).

Ook moet je zelf de speelgroepleider daarvan in kennis stellen!

Bij niet tijdige opzegging op de juiste wijze, is de volledige contributie voor het volgende verenigingsjaar verschuldigd.

Aspirant-leden

Ken je iemand die belangstelling heeft, geef dit dan door aan de contactpersoon van je groep. Die vraagt aan de speelleider of er plaats is voor het instrument van degene die belangstelling heeft en hoe voor de nodige bladmuziek wordt gezorgd. In principe zijn alle instrumenten welkom.

Aspirant-leden kunnen twee avonden vrijblijvend en kosteloos meespelen. Als hij/zij daarna lid wil worden van de speelgroep, beslist de speelleiding of iemand/ het instrument past in de groep en of het speelniveau voldoende is. Bij twijfel bespreekt de speelleiding met de aspirant dat e.e.a. na een seizoen meespelen opnieuw wordt beoordeeld.

Nieuwe leden moeten zich schriftelijk opgeven via een aanmeldingsformulier. Dit formulier kun je opvragen en inleveren bij de contactpersoon van de speelgroep. Je vindt het ook op de website en dan per e-mail verzenden. Adres: zie onderaan.

Een nieuw lid hoeft alleen contributie te betalen voor het restant van het verenigingsjaar, en niet voor de genoemde avonden-op-proef.

Landelijke vereniging

De vereniging Huismuziek Nijmegen e.o. is een zelfstandige afdeling van een landelijke vereniging: Vereniging Huismuziek, vereniging voor muziek en instrumentenbouw. Zie verder: www.huismuziek.nl. E-mail: info@huismuziek.nl.

De landelijke Vereniging Huismuziek verspreidt rechtstreeks nieuws per e-mail: E-news. Daarin vind je onder meer informatie over cursussen op verschillende plaatsen in het land. Als je E-news niet langer wilt ontvangen, kun je je afmelden met de link aan het einde van E-news.

Website

Gegevens over onze vereniging en haar activiteiten kun je vinden op de website van de landelijke vereniging, www.huismuziek.nl en dan doorklikken naar: regionaal, daarna: Nijmegen.

Via de secretaris (wies.andriessen@gmail.com) kun je informatie doorgeven waarvan je denkt dat die interessant is voor onze (regionale) website.

Wijzigingen (e-mail) adres

Om iedereen op een snelle manier van informatie te kunnen voorzien, hebben we de juiste adresgegevens nodig. Vooral e-mailadressen worden nogal eens veranderd. We verzoeken je dringend eventuele wijzigingen meteen door te geven aan onze ledenadministratie.

Het verspreiden van berichten en muziek

Berichten:

- Noortje Spiertz stuurt per email de berichten aan de leden.

- De secretaris (Wies Andriessen) stuurt per post de berichten aan de leden die geen e-mail hebben.

Muziek:

- Noortje stuurt muziek voor alle leden (zoals voor de ledenvergadering, de kerstspeeldag en de

eindpresentatie) per e-mail.

- De contactpersonen zien erop toe, dat de leden zonder e-mail van hun groep de muziek krijgen.

- De secretaris stuurt deze muziek per post aan de afdelingsleden die geen e-mail hebben.

Muziek en berichten die maar voor één of twee speelgroepen bestemd zijn:

- Dit is een taak voor de contactpersonen. Zij regelen/ zien erop toe, dat de leden zonder e-mail van hun groep over de benodigde muziek en berichten kunnen beschikken

Nota bene: ga zorgvuldig om met e-mailadressen; velen hebben geen behoefte aan mails over allerlei zaken, die niets met Huismuziek te maken hebben (privé-activiteiten, concerten).

Speelgroepen

Onze vereniging heeft 4 speelgroepen. Doorgaans heeft elke speelgroep 14 speelavonden (zie hierna) van twee uur plus een kwartier pauze. Voor het geval een geplande speelavond niet door kan gaan, is er een reservedatum.

Samen musiceren is niet vrijblijvend. Het is de bedoeling dat iedereen probeert aan alle speelavonden van zijn of haar groep deel te nemen, ruim voor het aanvangstijdstip aanwezig te zijn en zich te installeren, opdat op tijd kan worden begonnen met spelen.

Verhinderingen graag melden aan de contactpersoon van je speelgroep of aan de speelleiding.

Bovendien is het nodig om thuis je partij te studeren voor een goed samenspel.